Planeeringute järelevalve

 

Seaduslik alus

 

Planeerimisseadus (PlanS)

Vana planeerimisseadus (PlanS 2003_2015)

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS)

 

EhSRS § 1 lõike 1 kohaselt teostab maavanem enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringute üle järelevalvet vana planeerimisseaduse § 23 alusel.

 

Järelevalve alla kuuluvad planeeringud

 

Maavanem teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste üldplaneeringute (PlanS § 90), kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute (PlanS § 121) ja detailplaneeringute (PlanS § 138) koostamise õiguspärasuse üle.

 

Maavanem teostab järelevalvet eelnimetatud planeeringute üle planeerimisseaduse lõppjärgus, siis kui läbitud on avalik väljapanek ja avalik arutelu. Planeeringud esitab järelevalvesse eelnimetatud planeeringute koostamist korraldav kohalik omavalitsus.

 

Detailplaneeringute üle teostatakse järelevalvet järgmistel juhtudel:

 

  • detailplaneering ei ole koostatud kooskõlas üldplaneeringuga (PlanS § 138 lg 2, § 142)
  • detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitati kirjalikke arvamusi, mida ei võetud arvesse (PlanS § 138 lg 2)
  • detailplaneeringule koostatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine (PlanS § 124 lg 7, § 90)

 

 

Planeeringutega tegelev ametnik

 

Ametikoht

 

Ametniku nimi

 

Telefon

 

E-post

 

Lisainfo

Arengu- ja planeeringuosakonna

juhataja

Agne Peetersoo

452 0518

agne.peetersoo@saare.maavalitsus.ee

kabinet 15