Sotsiaalteenuste järelevalve

12.02.16

Maavanem teostab riiklikku järelevalvet asenduskodu-, lapsehoiu-, turvakodu- ja väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuste osutajate üle ning haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

 

Puuduste ilmnemisel võib maavanem teha ettepaneku tegevusluba omava teenuste osutaja tegevusloa peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks ning vastava lepingu täitmise peatamiseks või lõpetamiseks või teha ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks.

 

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib maavanem rakendada asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras ülemmääraga 640 eurot.

 

Seaduslik alus: Sotsiaalhoolekande seadus § 157 lg 1 p 3, § 157 lg 2 ja § 159

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse vaidemenetlus

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest rahastatava sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

 

Seaduslik alus: Sotsiaalhoolekande seadus § 146

 

Järelevalvet teostavad ametnikud

 

Ametikoht

 

Ametniku nimi

 

Telefon

 

E-post

 

Lisainfo

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

asetäitja sotsiaal- ja tervishoiu alal

Anneli Tõru

452 0530

anneli.toru@saare.maavalitsus.ee

kabinet 26