Maavanema järelevalve

 

Maavanem valvab kohalike omavalitsuste tegevuse üle. Maavanema järelevalvepädevus kohalike omavalitsuste tegevuse üle on sätestatud Vabariigi Valitsuse seaduse §-is 85. Maavanemal on õigus teostada järelevalvet antud maakonna kohalike omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste üksikaktide seaduslikkuse üle ning seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses ka kohalike omavalitsusüksuste kasutuses või valduses oleva riigivara kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle. Maavanemal või tema korraldusega volitatud ametnikul on õigus kontrollida seadusega kohalikule omavalitsusele pandud või kohaliku omavalitsuse poolt halduslepinguga võetud riiklike ülesannete täitmist.

 

Maavanemal on õigus nõuda maakonna kohalike omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste jõustunud õigusaktide ärakirju. Kohalikud volikogud ja valitsused on kohustatud ärakirjad esitama hiljemalt seitsmendal päeval pärast maavanema nõude saamist. Kui maavanem leiab, et kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse üksikakt kas täielikult või osaliselt ei vasta põhiseadusele, seadusele või seaduse alusel antud muule õigusaktile, võib ta esitada kirjaliku ettepaneku viia üksikakt või selle säte 15 päeva jooksul põhiseaduse, seaduse või muu õigusaktiga vastavusse. Kui volikogu või valitsus ei ole 15 päeva jooksul pärast maavanema kirjaliku ettepaneku saamist üksikakti või selle sätet põhiseaduse, seaduse või muu õigusaktiga kooskõlla viinud või on keeldunud seda tegemast, pöördub maavanem halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras protestiga halduskohtusse.

 

Lisaks eelnimetatule teostab maavanem järelevalvet veel üldplaneeringute ja detailplaneeringute, maakorralduse seaduslikkuse, lasteasutuste, põhikoolide ja gümnaasiumide ning kutseõppeasutuste õppe- ja kasvatustegevuse, sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise, lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse nõuetele vastavuse, riigieelarvest noorsootööle eraldatud rahaliste vahendite kasutamise, maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise, riigikaitseliste sundkoormiste seaduse täitmise, sõitjateveo tegevusloa ja liiniloa nõuete ning avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute täitmise üle.

 

Täiendavalt teostab maavanem järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise, maa tagastamise korraldamise, vara maksumuse ja kompensatsiooni määramise, munitsipaalomandisse kuuluvate eluruumide ja mitteeluruumide erastamise seaduslikkuse, põllumajandusreformi läbiviimine, munitsipaalvara erastamisest raha laekumine, jaotamine ja kasutamine üle.

 

Maavanema järelevalvepädevuse sätestavad eelkõige järgmised seadused:

 • Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 17 lõike 9 kohaselt teostab maavanem järelevalvet vara tagastamise üle.
 • Eluruumide erastamise seaduse § 22 lõike 9 kohaselt teostab maavanem järelevalvet munitsipaalomandisse kuuluvate eluruumide erastamise seaduslikkuse üle puhul.
 • Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 10 lõige 1 punkt 1 sätestab, et asukohajärgne maavanem teostab järelevalvet munitsipaalvara erastamisest raha laekumise, jaotamise ja kasutamise üle.
 • Koolieelse lasteasutuse seaduse § 28 lõike 1 kohaselt teostab lasteasutuse asukohajärgne maavanem haridus- ja teadusministri ülesandel riiklikku järelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle.
 • Kutseõppeasutuse seaduse § 52 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet õppekasvatusala üle Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem.
 • Maakorraldusseaduse § 3 lõike 2 kohaselt teostab maavanem riiklikku järelevalvet maakorralduse seaduslikkuse üle.
 • Maareformi seaduse § 15 lõike 3 kohaselt teostab maavanem järelevalvet maa tagastamise korraldamise üle.
 • Noorsootöö seaduse § 7 punkti 3 kohaselt teostab maavanem haridus- ja teadusministri ülesandel riiklikku järelevalvet noorsootöö valdkonnas õigusaktides sätestatud pädevuse piires ning kontrollib riigieelarvest eraldatud vahendite sihipärast kasutamist
 • Planeerimisseaduse § 90, § 121 ja § 138 kohaselt teostab maavanem järelevalvet üldplaneeringute, eriplaneeringute ja detailplaneeringute üle.
 • Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84 lõike 1 kohaselt teostab kooli asukohajärgne maavanem haridus- ja teadusministri ülesandel riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle.
 • Põllumajandusreformi seaduse § 30 kohaselt teostab maavanem järelevalvet põllumajandusreformi läbiviimise üle.
 • Rahvaraamatukogu seaduse § 11 lõike 3 kohaselt teostab maavanem järelevalvet maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle.
 • Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse § 42¹ punkti 3 kohaselt teostab maavanem oma pädevuse piires järelevalvet riigikaitseliste sundkoormiste seaduse täitmise üle.
 • Sotsiaalhoolekande seaduse § 157 lõike 2 kohaselt teostab maavanem või tema volitatud isik haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.
 • Sotsiaalhoolekande seaduse § 157 lõike 1 punkti 3 kohaselt teostab teenuse osutaja tegevuskoha järgne maavanem või tema volitatud ametnik järelevalvet üldhooldusteenuse, tuvakoduteenuse, lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavuse üle.
 • Vabariigi Valitsuse seaduse § 85 lõike 1 kohaselt on maavanemal õigus teostada järelevalvet antud maakonna kohalike omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste üksikaktide seaduslikkuse üle ning seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses ka kohalike omavalitsusüksuste kasutuses või valduses oleva riigivara kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle.
 • Vabariigi Valitsuse seaduse § 85 lõike 7 kohaselt on maavanemal või tema korraldusega volitatud ametnikul õigus kontrollida seadusega kohalikule omavalitsusele pandud või kohaliku omavalitsuse poolt halduslepinguga võetud riiklike ülesannete täitmist.
 • Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 15 lõike 3 kohaselt teostab maavanem järelevalvet vara maksumuse ja kompensatsiooni määramise üle.
 • Ühistranspordiseaduse § 14 lõike 1 punktide 11 ja 12 kohaselt korraldab maavalitsus järelvalvet tema antud liiniloa nõuete, sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute ning maakonna haldusterritooriumit läbivate kaugliinide liiniloa nõuete täitmise üle.