Loa taotlemine kinnisasja omandamiseks

25.08.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus
Lähtuvalt kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 2 lõikele 4 võivad isikud, kes ei vasta seaduse paragrahvi 2 lõikes 2 ja 3 sätestatud nõuetele (eelkõige füüsilised isikud, kes ei  ole Eesti kodanikud ja juriidilised isikud), omandada kinnisasja, mille koosseisus on põllumajandus- ja metsamaad 10 ha või rohkem, maavanema nõusolekul. Füüsiline isik, kes ei ole Eesti või lepinguriigi kodanik, või Eesti vastavasse registrisse kandmata juriidiline isik võib omandada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja üksnes maavanema loal.

Nõusoleku saamiseks esitab taotleja maavanemale vormikohase avalduse (kinnitatud põllumajandusministri 29.03.2012 määrusega nr 32).
Avaldusele lisatakse:

1. Omandatava kinnisasja asukoha skeem
2. Väljavõte kinnistusraamatust
3. Taotleja esindaja volikiri (vajadusel)
4. Tegevuskava omandatava kinnisasja sihtotstarbeliseks kasutamiseks
5. Dokument, millest nähtub, et taotleja kasutuses on vahendid, sh finantsvahendid põllumajandussaaduste tootmiseks või metsa majandamiseks
6. Taotleja kogemust majandustegevuse või muu tööalase tegevuse valdkonnas kirjeldav dokument.

Pärast avalduse saamist esitab maavanem taotluse kinnisasja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse volikogule seisukoha võtmiseks. Kohaliku omavalitsuse volikogu kohustub andma seisukoha 45 päeva jooksul taotluse saamisest. Seisukoha mitteandmine nimetatud tähtaja jooksul loetakse nõusolekuks.

Kinnisasja omandamise luba antakse, kui isik on elanud Eestis püsivalt vähemalt kuus kuud või tegelenud põllumajandussaaduste tootmisega või metsa majandamisega vähemalt ühe aasta ja seaduse § 4 lõikes 3 sätestatud täiendavad kriteeriumid on piisaval määral täidetud, et tagada kinnisasja efektiivne ja sihtotstarbeline kasutamine. Täiendavate kriteeriumidena võetakse arvesse taotleja eeldusi kinnisasja sihtotstarbeliseks kasutamiseks (tegevuskava, taotleja kasutuses olevad vahendid, kogemus majandustegevuses).

Luba ei anta, kui see on vastuolus riigi või kohaliku omavalitsuse avaliku huviga või julgeolekuga. Eelkõige ei anta luba, kui seaduse §-s 4 sätestatud nõuded ei ole täidetud või kui taotleja poolt esitatud dokumendid ei võimalda hindamiseks vajalikke asjaolusid tuvastada.

 

Kui kohaliku omavalitsuse volikogu ei toeta loa andmist, kuid maavanem soovib luba anda, esitab maavanem taotluse otsustamiseks põllumajandusministrile. Põllumajandusminister otsustab loa andmise ühe kuu jooksul taotluse saamisest.

Kestvus Kuni 60 päeva
Hind Riigilõivuvaba
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Saata või tuua nõutavad dokumendid

Aadress: 93819 Kuressaare, Lossi 1, kabinet 12 või 13

Vastuvõtuajad: E-R 8.30 - 12.00 ja 13.00-16.00

Vajaminevad dokumendid
  • ID kaart või pass
  • taotleja esindaja volikiri
  • tegevuskava omandatava kinnisasja sihtotstarbeliseks kasutamiseks
  • dokument, millest nähtub, et taotleja kasutuses on vahendid, sh finantsvahendid, põllumajandussaaduste tootmiseks või metsa majandamiseks
  • taotleja kogemust majandustegevuse või muu tööalase tegevuse valdkonnas kirjeldav dokument
Tulemus Maavanema korraldus
Viide