Koostatav maakonnaplaneering

7.04.17

 

1. Vabariigi Valitsus algatas 18. juulil 2013 oma korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute koostamise.

 

Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldus nr 377 "Maakonnaplaneeringute algatamine"

 

2. Lähteseisukohad Saare maakonnaplaneeringu koostamiseks

 

3. Maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.

 

Maavanema 10.10.2013 korraldus nr 1-1/2013/413 "Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine"

 

4. Saare maakonna ruumilise arengu analüüs - 12.05.2014

 

5. Saare maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

 

6. Suure väina püsiühenduse planeerimisest Saare maakonnaplaneeringus (seisuga 12.05.2014)

 

7.  Suure väina püsiühenduse mõjud Natura 2000 võrgustiku aladele

 

8. Saare maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine


Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 algatati Saare maakonnaplaneering. Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu põhimõtete määratlemine asustuse, ruumiliste väärtuste ja tehniliste võrgustike valdkondades. Maakonnaplaneeringus kajastatakse eelkõige kohalike omavalitsuste üleseid, maakondlikke ning riigi huvisid. Maakonnaplaneering on üldplaneeringute koostamise alus. Planeering koostatakse perspektiiviga aastani 2030+.

 

Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja ja koostaja on Saare Maavalitsus. Saare maavanema 10. oktoobri 2013 korraldusega nr 1-1/2013/413 algatati planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruande koostaja on Skepast&Puhkim OÜ. Maakonnaplaneeringu eskiislahendusega ja KSH aruande eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 14.-28. aprillini 2016.

 

Eskiislahenduse, sh KSH aruande eelnõu kohta saab esitada ettepanekuid ja küsimusi kuni 27. aprillini elektrooniliselt info@saare.maavalitsus.ee. Saare maakonnaplaneeringu eskiislahenduse, sh KSH aruande eelnõu, avalik arutelu toimub 28. aprillil 2016 kell 10.00 Saare Maavalitsuse saalis (Lossi 1, Kuressaare).

 

9. Kooskõlastamiseks esitatud planeeringulahendus

 

Saare maakonnaplaneeringu avalik väljapanek

Natura 2000 alade kirjeldus

Lasketiiru asukohtade mõju hinnang

 

Lisainfo: Agne Peetersoo, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, tel 452 0518, e-post: agne.peetersoo@saare.maavalitsus.ee