Kohaliku omaalgatuse programm

 

Kohaliku omaalgatuse programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest.

 

Kohaliku omaalgatuse toetuse eesmärk
Toetuse eesmärgiks on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

Kes saab toetust taotleda?

Taotlusi toetuse saamiseks võivad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Toetatakse piirkondlikult küla, aleviku, alevi, valla, linna huvides tegutsevaid ühendusi. Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon või sihtgrupi liikmeid ühendav organisatsioon. Avalikes huvides tegutsemine on tegutsemine taotleja liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks (v.a erivajadustega inimeste heaks tegutsevad ühendused).

  

Milleks toetust antakse?

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

Meede 1 „Kogukonna areng", mille eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu

Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine", mille  eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine.

Rahastatakse projekte, mille eesmärkide saavutamisel pakub ühendus konkreetseid lahendusi kooskõlas programmi üldise strateegilise eesmärgiga. Omaalgatuslike eesmärkide saavutamise tulemustest peab olema selgelt näha kogukonnaliikmete initsiatiiv ja kaasamine.

 

Kui suur on toetus?

Toetuse suurus ühele projektile on kuni 2000 eurot.

Minimaalne omafinantseeringu määr on 10% projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.


Taotlusi esitatakse kaks korda aastas:

  • kevadvoorus tähtajaks 3. aprill;
  • sügisvoorus tähtajaks 2. oktoober.

 

Taotlusvormid jm vajalikud materjalid on avaldatud KÜSK koduleheküljel

 

Taotlused  koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada paberkandjal Saare Maavalitsuse infolauda hiljemalt taotlusvooru tähtajaks kella 16.30-ks või saata posti teel Saare Maavalitsusse aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare (postitempli kuupäev ei tohi olla taotluse esitamise kuupäevast hilisem). Elektrooniliselt saab digitaalselt allkirjastatud taotluse koos lisadega esitada e-posti aadressile  info@saare.maavalitsus.ee hiljemalt taotlusvooru tähtajaks kella 16.30-ks.

 

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, juhul kui need on esitatud erinevatesse meetmetesse.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik komisjon


Valdkonnaga tegelev ametnik

 

Ametikoht

 

Ametniku nimi

 

Telefon

 

E-post

 

Lisainfo

Arengu- ja planeeringuosakonna

peaspetsialist

Annika Prei

452 0546

annika.prei@saare.maavalitsus.ee

kabinet 12