Kehtiv maakonnaplaneering

20.02.14

 

Maakonnaplaneering koostatakse kogu maakonna territooriumi või selle osa kohta. Maakonnaplaneering on kokkulepe, milles sisaldub erinevate huvide kandjate ühtne arusaam eesmärkidest ja tegemistest, mis tagavad piirkonna arengu ja jätkusuutlikkuse. Planeering tasakaalustab riiklikke ja kohalikke arenguvajadusi ning huve.

 

Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna territooriumi üldistatud ruumiline käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja olulisemate infrastruktuuri objektide määratlemine. Maakonnaplaneeringu juurde kuuluvad kaardid on suure üldistusastmega, kus näidatakse ära olulisemate infrastruktuuri elementide vajadus ning maakonna territooriumi kasutamise üldised tingimused.

 

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele, kehtestatud üldplaneeringu puudumise korral valla ja linna detailplaneeringute koostamisele ning projekteerimistingimuste väljaandmisele. 

 

Saare maakonnaplaneeringu koostamine algatati maavanema korraldusega nr 195, 16.oktoobril 1995. aastal. Planeering kehtestati 25.05.1999.

 

Maakonnaplaneering on kättesaadav paberkujul Saare Maavalitsuses ja maakonna kohalikes omavalitsustes.


Väljavõtteid ja selgitusi planeeringute kohta saab arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoolt tel 452 0518, e-post: agne.peetersoo@saare.maavalitsus.ee