Kasutusvaldusesse antud maa omandamine

25.08.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus Kahe aasta möödumisel kasutusvalduse seadmisest (kinnistusraamatusse kandmisest) tekib kasutusvaldajal õigus kasutusvaldusesse antud maa omandada. Maa omandamiseks esitab kasutusvaldaja maavanemale kirjaliku taotluse pärast maa omandamise õiguse tekkimist, kuid mitte hiljem kui kolm kuud enne kasutusvalduse lõppemist.
 
Omandada võib:
1. maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maad;
2. maad, mis sisaldab maavara maapõueseaduse tähenduses (keskkonnaministri loal);
3. hoiuala maad, kaitsealade sihtkaitse- või piiranguvööndi maad, püsielupaiga maad, kaitstava looduse üksik- ja muu objekti juurde kuuluvat maad ning Natura 2000 võrgustiku maad (kaitstava loodusobjekti valitseja loal);
4. mälestise ja muinsuskaitseala kaitsevööndi maad (Muinsuskaitseameti loal).
 
Kui kasutusvaldusesse antud maa koosseisus on maad, mis ei kuulu omandamisele, võib omandada kasutusvaldusesse antud maad, mis asub väljaspool piirangutega ala. Omandamisele kuuluva maa eraldamiseks kinnisasi jagatakse.

Kasutusvaldusesse antud maad võib omandada kasutusvaldaja, kes:
1) tegeleb põllumajandusliku tootmisega;
2) kasutab maad sihtotstarbeliselt ja head põllumajandustava järgides;
3) ei ole andnud maad teise isiku kasutusse;
4) ei ole raiunud kasutusvaldusesse antud maal kasvavat metsa, välja arvatud maareformi seaduse § 341 lõikes 31 sätestatud erandi alusel;
5) ei oma riigi ees kasutusvaldusega ega maa erastamisega seotud võlgnevusi.

Kasutusvaldusesse antud maa ostuhinnaks on maa harilik väärtus (turuhind). Maa ostuhinna tasumisel järelmaksu võimalust ei ole.
Kestvus Olenevalt keerukusest kuni 2 kuud
Hind

Riigilõiv 32 eurot (tasuda enne taotluse esitamist)

Rahandusministeerium

EE932200221023778606  Swedbank

EE891010220034796011  SEB Pank

EE701700017001577198 Nordea Bank
 
Viitenumber 2900082689
Selgitus „Saaremaa" ja maaüksuse nimi

Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Saata või tuua nõutavad dokumendid.
Aadress: 93819 Kuressaare, Lossi 1, kabinet 12 või 13
Vastuvõtuajad: E-R 8.30 - 12.00 ja 13.00-16.00
Vajaminevad dokumendid
  • taotlus
  • riigilõivu tasumist tõendav kviitung

Maa omandamise taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) füüsilise isiku puhul – taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood (isikukoodi puudumisel sünniaeg; välismaalase puhul kehtiva passi või passi asendava dokumendi andmed ja andmed elamisloa kohta), elukoht, kontaktandmed ning äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja puhul äriregistri registrikood;
2) juriidilise isiku puhul – taotleja nimi, asukoht, äriregistri registrikood ja maa omandamise menetluses juriidilist isikut esindama volitatud isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
3) taotluse selgelt sõnastatud sisu;
4) taotletava kinnisasja registriosa number;
5) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.
Tulemus Maavanema korraldus
Viide Taotluse vorm