Haridus- ja sotsiaalosakonna põhimäärus

10.02.14

 

(Kinnitatud Saare maavanema 23.04.2013. a korraldusega nr 4-1/2013/33P)

 

I ÜLDSÄTTED

 

1.1 Saare Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond (edaspidi "osakond") on maavalitsuse struktuuriüksus, kes korraldab maavalitsuse haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaalhoolekandealaste ülesannete täitmist.

1.2 Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi, Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi ning Siseministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud koostöölepingutest, Saare maavanema korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

1.3 Osakond allub maavanemale ja teeb koostööd Eesti Vabariigi Haridus-ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalminis­tee­riumi, maa­konna omavalitsuste ja nende ühendustega, maakonnas tegutsevate liitude, fondide ja elanike ühendustega ning maavalitsuse teiste struktuuriüksustega.

1.4 Osakonna põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning vastavad muudatused kinnitab maavanem oma korraldusega.

 

II OSAKONNA ÜLESANDED JA PÄDEVUSED
 

2.1 ÜLDISED

 

2.1.1 Osalemine riikliku haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalhoolekandepoliitika kujundamisel ja elluviimisel ning eespool loetletud valdkondades maakondlike arengustrateegiate ja teiste maakonna või regiooni arengueeldusi loovate kavade väljatöötamisel, täiustamisel ja elluviimisel.

2.1.2 Vastavalt seadustele ja õigusaktidele järelevalve teostamine maakonnas paiknevate haridus-, kultuuri-, spordi- noorsoo- ja sotsiaalasutuste üle.

2.1.3 Järelevalve teostamine haridus-, kultuuri-, spordi-,  noorsoo- ja sotsiaalprogrammidele ning projektidele eraldatud toetuste sihtotstarbelise kasutamise üle.

2.1.4  Ettepanekute tegemine riigieelarvest ja teistest allikatest maavalitsusele eraldatud toetuste jaotamiseks erinevatele haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaalprogrammidele ning projektidele.

2.1.5 Haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaalhoolekandealaste üleriigiliste ja maakondlike ürituste koordineerimine.

2.1.6 Koostöö korraldamine ministeeriumide, riiklike ametite ja keskasutuste, kohalike omavalitsuste ning asutustega osakonna pädevuse olevates küsimustes.

2.1.7 Kohalike omavalitsuste ja asutuste informeerimine, nõustamine ning juhendamine hariduse-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja sotsiaalhoolekande valdkonna küsimustes.

2.1.8 Haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja sotsiaalhoolekandealase informatsiooni kogumine, analüüsimine, vahendamine ja avalikustamine, vastavate statistiliste aruannete koostamine ja esitamine.

2.1.9   Haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja sotsiaalhoolekande valdkonna erialatöötajate ja ühiskondliku aktiivi tööalase koolituse vahendamine maakonnas.

2.1.10 Haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja sotsiaalhoolekande valdkonnas mitmesuguste infopäevade, nõupidamiste, seminaride, konverentside, ürituste jms koordineerimine ja korraldamine.

2.1.11  Ettepanekute tegemine ja kaasaaitamine haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja sotsiaalhoolekande valdkonna töötajate tunnustamiseks.

2.1.12  Välissuhtluse arendamine ja kontaktide vahendamine hariduse-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja sotsiaalhoolekande valdkonnas, sh Läänemere Saarte koostöövõrgustiku (B-7) ja Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsiooni (SSMA) raames.

 

2.2 HARIDUSE VALDKONNAS

 

2.2.1  Riikliku järelevalve teostamine maakonnas paiknevate haridusasutuste üle.

2.2.2 Soovituskirjade andmine koolieelsetele lasteasutustele ja üldhariduskoolidele koolituslubade väljastamiseks ning ettepanekute tegemine nende kehtetuks tunnistamiseks või tühistamiseks, nõusoleku andmine munitsipaalkutseõppeasutuste asutamiseks.

2.2.3  Maakondliku nõustamiskomisjoni töö korraldamine.

2.2.4 Õpilaskodu moodustamise vajalikkuse hindamine, riiklikult toetatavate kohtade arvu kooskõlastamine ja nõusoleku andmine laste suunamiseks nendele kohtadele.

2.2.5 Üleriigiliste ja maakondlike õpilasürituste (aineolümpiaadid, konkursid, ülevaatused, võistlused jm.) ja haridusvaldkonna toimingute koordineerimine maakonnas.

2.2.6  Maakondlike ainesektsioonide töö koordineerimine.

2.2.7  Haridusalase koolituse vahendamine maakonnas.

2.2.8 Maakonna õppeasutustel haridusttõendavate dokumentide plankide tellimuskoondi koostamine ja tellimine, plankide väljastamine koolidele ning koondaruande esitamine, samuti maakonna õppeasutustele kuld- ja hõbemedalite tellimuskoondi koostamine ja tellimine, medalite väljastamine koolidele ning aruande koostamine SA Innove.

2.2.9 Aasta Õpetaja maakondliku konkursi läbiviimine.

2.2.10 Riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite koordineerimine maakonnas.

2.2.11 Riiklike tasemetööde ja uuringute koordineerimine ning korraldamine maakonnas.

2.2.12 Osalemine maakonnas asuvate riigikoolide nõukogude töös.

2.2.13 Osalemine Hariduskorralduse Nõukoja töös.

2.2.14 Maakonna koolivõrgu perioodilise analüüsi koostamine.

2.2.15 Elukestva õppe propageerimine ja Täiskasvanud Õppija Nädala koordineerimine maakonnas.

2.2.16 Mitmesuguste Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Innove edastatud infomaterjalide, trükiste jms vahendamine maakonna õppeasutustele.

 

2.3 KULTUURI VALDKONNAS

 

2.3.1 Osalemine riikliku kultuuripoliitika kujundamisel ja elluviimisel.

2.3.2 Maakonna ja kohaliku identiteedi teadvustamine ning kultuuriajaloolise eripära ja järjepidevuse säilitamine ning kaitsmine.

2.3.3 Tingimuste loomine kultuuri arengu soodustamiseks, loovisikute kaasamine kultuurivaldkonna arengusse.

2.3.4 Maakonna kultuuritegevuse ning üleriigiliste kultuuriprogrammide ja -projektide ning ürituste koordineerimine.

2.3.5 Koostöö arendamine Muinsuskaitseinspektsiooni ja maakonna muinsuskaitseinspektoriga.

2.3.6 Ettepanekute tegemine kultuurialaste riiklike finantseerimis- ja investeerimisprogrammide väljatöötamiseks ja kultuurivaldkonna arenguks kultuuriministeeriumi poolt eraldatud riigieelarveliste toetuste jaotamisel.

2.3.7 Maakonna kultuurisituatsiooni analüüs ja arenguprotsessidele hinnangu andmine.

2.3.8 Osalemine Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukoja töös.

2.3.9  Eesti tippkultuuri ürituste vahendamine.

2.3.10 Vähemusrahvuste kultuuriseltside nõustamine.

2.3.11 Maakonna kultuurikalendri koostamine.

2.3.12 Maakonna laulu- ja tantsupeo komisjoni töö korraldamine.

 

2.4 SPORDI VALDKONNAS

 

2.4.1 Osalemine riikliku spordipoliitika kujundamisel ja elluviimisel.

2.4.2 Maakonna sporditegevuse ning üleriigiliste spordiprogrammide ja -projektide ning ürituste koordineerimine.

2.4.3  Maavalitsuse juurde moodustatud spordinõukogu töö korraldamine.

2.4.4  Ettepanekute tegemine spordialaste riiklike finantseerimis- ja investeerimisprogrammide väljatöötamiseks ja spordivaldkonna arenguks Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud  riigieelarveliste toetuste jaotamisel. Osalemine spordi toetamise põhimõtete väljatöötamisel.

2.4.5 Osalemine Eesti Regionaalse Spordinõukogu töös.

2.4.6 Koolispordi koordineerimine.

2.4.7 Tervisespordi arendamine.

2.4.8 Maakonna sporditraditsioonide ja spordiajaloo säilitamine.

2.4.9 Harrastusspordi toetuste lepingute koostamine ja sõlmimine spordiorganisatsioonidega ning järelvalve eelarveliste vahendite kasutamise üle.

2.4.10 Koostöö korraldamine SSMA-ga. Saaremaa delegatsiooni osalemise organiseerimine ülemaailmsetel Saarte mängudel ja muudel mängudega seonduvatel üritustel.

2.4.11 Maakonna koondvõistkonna komplekteerimine ja juhtimine B-7 noortespartakiaadil.

2.4.12 Maakonna spordikalendri koostamine.

 

2.5 NOORSOOTÖÖ VALDKONNAS

 

2.5.1 Riikliku noorsoopoliitika kujundamine ning elluviimine maakonnas, üldiste arengusuundade määratlemine maakonnas, lähtudes riiklikust noorsoopoliitikast ning regionaalsetest vajadustest;

2.5.2 Ettepanekute tegemine noorsootööle eraldatud riiklike toetuste jaotamiseks.

2.5.3  Eksperthinnangu andmine riiklikku finantseerimist taotlevatele projektidele.

2.5.4 Koostöös kohalike omavalitsustega, asutustega ja noorsooühendustega maakondlike noorsooürituste planeerimine ning koordineerimine

2.5.5 Noorsoouuringute läbiviimise koordineerimine maakonnas, sh:

2.5.5.1 regulaarne ülevaade maakonnas tegutsevatest noorteühingutest, -organisatsioonidest, -parlamentidest, - volikogudest jms;

2.5.5.2 info kogumine noorte maakonnas tegutsevatest infokeskustest, vastava võrgustik arengu analüüs;

2.5.5.3 ülevaate koostamine vabatahtlike tegevuse ulatusest ja võimalusest;

2.5.5.4 ülevaate koostamine maakonnas läbiviidavatest noorsootöö alastest uuringutest ja uuringute vajaduse määratlemine;

2.5.5.5 noorte osalusvõimalust ja nende arendamiseks vajalike arengute analüüsimine.

2.5.6 Maakondliku noortekogu tegevuse koordineerimine.

2.5.7 Maakonna alaealiste komisjoni tegevuse korraldamine.

2.5.8 Noorsootöö alase koolituse vahendamine.

2.5.9 Noorte teavitamise ja nõustamise koordineerimine.

2.5.10 Noorsootöö riiklike programmide koordineerimine maakonnas, sh Avatud Noorsootöö Keskuste programm.

2.5.11 Maakonna koolide huvijuhtide ja õpilasaktiivi tegevuse koordineerimine.

2.5.12 Maakondlike ja rahvusvaheliste noorsooprojektide algatamine ja koordineerimine.

2.5.13 Huvihariduse arengu kavandamine, koolivälise tegevuse suunamine.

2.5.14 Noorte suvevaheaja organiseeritud veetmise võimaluste vahendamine, vastava tegevuse koordineerimine.

2.5.15 Kohalike noorsooühenduste tekkele, tegevusele ja arengule kaasaaitamine.

 

2.6 SOTSIAALHOOLEKANDE  VALDKONNAS

 

2.6.1 Riikliku sotsiaalhoolekandepoliitika kujundamine ning elluviimine maakonnas

2.6.2 Korraldab maakonna hoolekandetöötajate koolitust.

2.6.3 Haldab Kuressaare Väikelastekodu.

2.6.4 Korraldab proteeside, ortopeediliste ja muude abivahenditega varustamist maakonnas.

2.6.5 Analüüsib ja edastab kohalikest sotsiaalregistritest laekuvat informatsiooni Sotsiaalministeeriumile.

2.6.6 Korraldab asenduskoduteenuse ja riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamist.

2.6.7 Korraldab maakonna eestkosteasutuste tööd.

2.6.8 Korraldab lapsendamist ning peab vastavat registrit.

2.6.9 Kontrollib lapsehoiuteenuse tegevusloa  taotleja esitatud andmete ja dokumentide õigsust, teenuse osutaja vastavust sätestatud nõuetele ning annab välja tegevusloa teenuse osutamiseks.

2.6.10 Täidab muude seaduste ja õigusaktidega temale pandud sotsiaalhoolekandealaseid ülesandeid.

 

2.7 TERVISEDENDUSE VALDKONNAS

 

2.7.1 Maakonna tervisedenduse poliitikat kujundava arengukava (terviseprofiili) ja rakendusplaanide koostamise ja täiendamise korraldamine

2.7.2 Rahvatervisealaste riiklike programmide   elluviimise korraldamine.

2.7.3 Tervisenõukogu ja tervisetoa töö korraldamine.

2.7.4 Tervisedendusalase koostöö organiseerimine ja  koordineerimine maakonnas.

 

III  OSAKONNA ÕIGUSED

 

Osakonnal on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:

3.1 teostada järelevalvet osakonna tegevusvaldkondades;

3.2 teavitada järelevalve tulemustest maavanemat ja järelevalve subjekte;

3.3 edastada järelevalve aktid ja õiendid ja muud dokumendid vastavate valdkondade ministeeriumidele;

3.4 nõustada ja juhendada asjaosalisi osakonna pädevustesse kuuluvates tegevusvaldkondades;

3.5 saada osakonna põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, andmeid, dokumente;

3.6 teha maavanemale ettepanekuid, avaldada arvamust osakonna põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmise kohta, algatada maavanema korralduste väljaandmist.;

3.7 osaleda maakonna arengut toetavate projektide väljatöötamisel ja ellurakendamisel osakonna tegevusvaldkondades;

3.8 arendada koostööd ministeeriumide, teiste valitsus- ja riigiasutustega, kohalike omavalitsuste ja teiste institutsioonidega osakonna pädevuse piires.

3.9 osaleda haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande arendamiseks moodustatud organisatsioonide ja nõukogude töös.

 

IV OSAKONNA KOHUSTUSED

 

Osakond on kohustatud:

4.1 täitma temale pandud ülesanded kvaliteetselt ja õigel ajal;

4.2 kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid otstarbekalt ning heaperemehelikult;

4.3 edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.

 

V OSAKONNA STRUKTUUR JA JUHTIMINE

 

5.1 Osakonna struktuuri, koosseisu ja ametijuhendid kinnitab maavanem osakonnajuhataja ettepanekul.

5.2 Osakonna ametnikud nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem korraldusega.

5.3 Osakonna tegevust juhib osakonnajuhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem.

5.4 Osakonnajuhataja asendamine toimub juhataja asetäitjate poolt.

5.5 Osakonnajuhataja:

5.5.1 juhib osakonna tööd ja vastutab osakonnale pandud ülesannete õigeaegse ja asjatundliku lahendamise eest,  samuti maavanemale esitatud   korralduste, lepingute ja muude dokumentide projektide seaduslikkuse eest;

5.5.2 teeb maavanemale ettepanekuid osakonna koosseisu, töötasustamise, töökorralduse, tunnustamise ja muudes osakonda puudutavates küsimustes;

5.5.3 annab osakonna pädevuse piires oma alluvatele juhiseid ja korraldusi;

5.5.4 käsutab ja kasutab oma pädevuse piires osakonna kasutuses olevat vara;

5.5.5 annab oma tegevusest aru maavanemale.

 

VI  LÕPPSÄTTED


6.1. Osakonna ümberkorraldamine ja koosseisu muutmine toimub maavanema korralduse alusel, struktuuri muutmine ja tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse seaduses sätestatud korras.