Hajaasustuse programm

4.04.16

 

Saare maakonnas algab 11. aprillist  2016  hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu   ja Valjala vallas.

 

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele hiljemalt 10. juuniks 2016.

 

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 

 

Toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb katkematult vähemalt  alates 1. jaanuarist 2016;

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

 

Projekti maksimaalne toetus programmist ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka aastatel 2011-2015 hajaasustuse programmist, hajaasustuse veeprogrammist ja elektriprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest. 

 

Programmdokument ja taotlusvormid: 

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

 

 

 

Valdkonnaga tegelev ametnik

 

Ametikoht

 

Ametniku nimi

 

Telefon

 

E-post

 

Lisainfo

Arengu- ja planeeringuosakonna

nõunik

Anne Jakunin

452 0516

anne,jakunin@saare.maavalitsus.ee

kabinet 14