SMILEGOV

6.03.14

SMILEGOV (IEE/12/047/SI2.645923) - Taastuvenergia tegevuskavade elluviimise efektiivsuse tõstmine Euroopa saartel läbi nutika mitmetasandilise juhtimise (Enhancing effective implementation of sustainable energy action plans in European islands through reinforcement of smart multilevel governance)

 

  

 

Taastuvenergia tegevuskavade jätkusuutlikul ja efektiivsel elluviimisel kohalikul tasandil on tõhus ning mitmetasandiline koostöö üks võtmeküsimusi. Koostöö on kohaliku kogukonna jaoks kriitilise tähtsusega, kuna tagab saare tasakaalustatud arengu, ressurside kasutuse, majanduskasvu ning kodanike ja külaliste elukvaliteedi.

 

Projekti tegevuskava:

  • Luuakse 11 saarte klastrit;
  • Töötatakse välja strateegilised suunised taastuvenergia tegevuskavade elluviimiseks saartel;
  • Töötatakse välja projektiideed (energeetika, transport jm);
  • Analüüsitakse finantseerimismehhanisme (PPP, struktuurifondid, integreeritud merenduspoliitika, sh programm Blue Growth jm) saarte võimalustest tulenevalt;
  • Kaasatakse kohalikku kogukonda osalema taastuvenergia investeeringutes (sh investeerimisfondid, energiaühistud jm);
  • Luuakse uusi toetavaid struktuure (nt Linnapeade pakti eeskujul);
  • Luuakse uusi regionaalseid toetusmehhanisme vähem arenenud saartele.

 

Partnerid:

 

Projekti kestvus: 30 kuud (kuni august 2015)

 

Projekti kogueelarve:  1 521 738 eurot

 

Projekti kodulehekülg:  www.smilegov.eu