Eesti mereala teemaplaneering

13.03.17

 

Lähiajal algatab Vabariigi Valitsus üleriigilise planeeringu teemaplaneeringu Eesti mereala, rannikuala ja majandusvööndi planeerimiseks. Mereala planeerimise eesmärgiks on leppida kokku Eesti mereala kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea keskkonnaseisundi saavutamisse ja säilitamisse. Planeeringuga määratakse kindlaks, kus ja mis tingimustel mingeid tegevusi ellu viiakse. Kehtestatud mereala planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele ning on ka ettevõtjate, investorite, kohalike omavalitsuste ja rannikukogukondade tegevuse aluseks.

 

Merealade planeeringus käsitletavad peamised valdkonnad on:

1. Kalandus – et luua eeldused kalanduse kui majandusharu kestlikuks arenguks ja konkurentsivõimeks.

2. Meretransport – et luua eeldused siseriikliku ja rahvusvahelise meretranspordisüsteemi igakülgsele arengule, mis võimaldab inimeste ja kaupade vaba liikumist kättesaadaval, mugaval, kiirel, ohutul ja kestlikul moel.

3. Energeetika – et luua eeldused kestlikuks energia tootmiseks ning transpordiks merealadel.

4. Mereturism ning rekreatsioon – et säilitada ning tõsta mere ja rannikualade puhkeväärtust, sh aktiivse puhkuse paikadena.

5. Kaitsealused objektid – et tagada keskkonna- ja kultuuripärandi väärtustamine ja säilitamine.

6. Merekeskkond – et luua eeldused loodusressursside kestlikuks kasutamiseks tingimusel, et saavutatakse ja säilitatakse merekeskkonna hea seisund.

 

 

Planeeringu koostamise korraldajaks Rahandusministeerium. Maavalitsuste roll selles protsessis on koondada ja esindada oma maakonna kogukonna huve.

 

Saare maakonna huvide väljaselgitamiseks meie merealal olete oodatud 14. märtsil kl 10.30 Saare maavalitsuse saalis toimuvale seminarile (päevakava). Seminaril otsime vastust küsimusele, milleks on meri meile kasulik. Eelnevalt võib tutvuda ka mereala planeeringu alusanalüüsidega, mis on kättesaadavad siin: http://www.fin.ee/mereala-planeerimine.

 

Palun neil, kes seda veel ei ole teinud, oma osalemisest mulle teada anda hiljemalt 13. märtsi keskpäevaks. Kutset võib levitada.

 

Lugupidavalt

 

Agne Peetersoo

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Saare Maavalitsus

45 20 518

agne.peetersoo@saare.maavalitsus.ee