Sotsiaalteenuste tegevuslubade väljastamine

22.01.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Sotsiaalteenuse osutaja tegevusloa taotlemine:

Maavanem lahendab sotsiaalteenuse osutaja tegevusloa taotluse järgmiste teenuste osutamiseks:

- riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse rahastatav lapsehoiuteenus

- asenduskoduteenus

- turvakoduteenus (lastele ja täisealistele isikutele teenuse osutamiseks antakse eraldi tegevusluba), nõue rakendub 01.01.2020

- väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, nõue rakendub 01.01.2020

 

Tegevusloa soovija esitab taotluse teenuse osutamise asukohajärgsele maavalitsusele.
Tegevusloa taotlusele tuleb lisada teenuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid.
 
Tegevusloa omaja on kohustatud  mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul teavitama tegevusloa väljaandjat teenuse koha aadressi, kasvatusalatöötaja või  perevanema andmete muutumisest.
 
Tegevusloa väljaandja kannab muutunud andmed majandustegevuse registrisse 3 tööpäeva jooksul nende saamisest arvates.
Uus tegevusluba tuleb taotleda teenuse osutamise asukoha või mahu muutumise korral.

Kestvus Tegevusluba väljastatakse 5 aastaks
Hind Riigilõiv 32 eurot
Maksmine
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:

Swedbank - EE932200221023778606

SEB Pank - EE891010220034796011

Danske Bank AS - EE403300333416110002

Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - EE701700017001577198

Viitenumber 2900082867

Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Kuressaare, Lossi 1, kabinet 26
Vastuvõtuajad: E-R 8.30 - 12.00 ja 13.00-16.00
 
Maavalitsusele esitada taotlus koos lisadokumentidega
 
Maavalitsus kontrollib tegevusloa taotleja esitatud andmete ja dokumentide õigsust,  sh
  • riigilõivu tasumist
  • maksuvõlgnevuse puudumist
  • tervisetõendi kehtivust
Vajadusel kaasab tegevusloa väljaandja  ruumide tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimiseks kohaliku  päästeasutuse  vastava ametniku.
Tegevusloa väljaandja teeb tegevusloa andmise otsuse 20 tööpäeva jooksul talle kõikide nõustavate dokumentide esitamisest arvates.
Tegevusloa andmise otsusest teavitatakse taotlejat 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
Tegevusloa andja kannab 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates  andmed teenuse osutaja kohta majandustegevuse registrisse.
Puudulikult  vormistatud taotluse korral teavitab tegevusloa väljaandja taotlejat sellest kirjalikult, andes taotlejale 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.
Kui taotleja ei ole puudusi nimetatud tähtajaks kõrvaldanud, jätab tegevusloa väljaandja taotluse läbi vaatamata.
Vajaminevad dokumendid

1.    Vormikohane taotlus

2.    Sotsiaalteenuse osutaja tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud andmetele järgmised andmed:

1) nende isikute arv, kellele taotleja soovib tegevuskohas teenust osutada

2) esmase tegevusloa taotlemise korral hooldustöötajate, turvakodus teenust vahetult osutavate isikute, tegevusjuhendajate, lapsehoidjate, kasvatusala töötajate või perevanemate kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva teenuse osutaja juurde tööle asumiseks.

3.    Juriidilise isiku asutamislepingu või -otsuse kinnitatud ärakiri ning põhikirja või ühingulepingu ärakiri.

4.    Terviseameti tõend ruumide tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta (v.a juhul kui lapsehoiuteenust osutatakse teenusel viibiva lapse eluruumides).

5.    Kohaliku päästeasutuse tõend  ruumide tuleohutuse nõuetele vastavuse kohta (va juhul,  kui teenust osutatakse ühes kohas kuni kümnele lapsele).

6.    Ärakiri ehitise, milles hakatakse teenust osutama, kasutusloast, ( va juhul, kui lapsehoiuteenust osutatakse teenusel viibiva lapse eluruumis).

7. Kui lapsehoiuteenust või asenduskoduteenust soovitakse osutada lapsehoidja või perevanema eluruumides, tuleb esitada lisaks:

 1) eluruumi omaniku nõusolek lapsehoiuteenuse või asenduskoduteenuse osutamiseks lapsehoidja või perevanema eluruumides;

 2) lapsehoidja või perevanemaga ühist eluruumi kasutava täisealise isiku tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta.

8. Turvakoduteenuse, lapsehoiuteenuse või asenduskoduteenuse osutamise tegevusloa taotlemise korral esitab taotleja turvakodus teenust vahetult osutava isiku, lapsehoidja, perevanema või kasvatusala töötaja tervisetõendi nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta.

9.    Lapsehoidja, kasvatusala töötaja, perevanema, tegevusjuhendaja, hooldustöötaja või turvakodus teenust vahetult osutava isiku välisriigis omandatud eriala või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi või kutsetunnistuse ärakirja, kui see ei ole kantud kutseregistrisse. 

10. Maksekorralduse koopia riigilõivu tasumise kohta.

Tulemus
Maavanema korraldus
Viide Taotluse vorm