Arengu- ja planeeringuosakonna põhimäärus

10.02.14

(Kinnitatud Saare maavanema 25.01.2010. a korraldusega nr 18P)

I ÜLDSÄTTED

Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond (edaspidi "osakond") on maavalitsuse struktuuriüksus, kes korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist, regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist, Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas, riiklike investeeringute alast tegevust ja maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist, sealhulgas riikliku maapoliitika koordineerimine maakonnas.

1. Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest, maavanema korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

2. Osakonna põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning vastavad muudatused kinnitab maavanem oma korraldusega.

3. Arengu- ja planeeringuosakond omab Saare maakonnavapi kujutisega pitsatit.

II OSAKONNA ÜLESANDED

4. Osakonna põhiülesandeks on oma valdkonna raames: maavanema korralduste eelnõude või muude dokumentide ettevalmistamine, maavanema nõustamine, maavanema korralduste täitmise korraldamine ja kontrollimine ning maavalitsusele õigusaktidega pandud ülesannete täitmine eesmärgiga luua eeldused maakonna tasakaalustatud arenguks ning rahvusvahelise koostöö korraldamine.

5. Planeeringu, sealhulgas infrastruktuuride planeeringu valdkonnas:
5.1 planeerimisseadusest tulenevate maavalitsuse ülesannete täitmine;
5.2 Vabariigi Valitsuse seaduse kohase järelevalve teostamine maakonna kohalike omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste planeerimis- ja ehitusvaldkonna üksikaktide seaduslikkuse üle;
5.3 Jäätmeseadusest, Looduskaitseseadusest ning Keskkonnamõju hindamise, keskkonna-juhtimissüsteemi seadusest ja Püsiasustusega väikesaarte seadusest tulenevate maavanemale või -valitsusele pandud ülesannete täitmine.

6. Regionaalarengu, sealhulgas majanduse- ja ettevõtluse arengu valdkonnas:
6.1 tagab maakonna pikaajalise tulevikuvisiooni ja arengustrateegia väljatöötamise ja aktualiseerimise;
6.2 kavandab koostöös maavalitsuse teiste struktuuriüksustega, kohalike omavalitsustega ja kolmanda sektori partneritega arengustrateegia prioriteetsete valdkondade arengudokumendid; meetmed maakonna kui terviku tasakaalustatud ja konkurentsivõimeliseks arenguks; maakondlikud investeeringuprioriteedid;
6.3 teostab riiklike regionaalsete programmide elluviimist maakonnas; analüüse ja uuringuid olulisemates valdkondades (tehniline infrastruktuur, rahvastik, asustusstruktuur, haldussüsteem, ettevõtlus ja tööhõive, turism ja puhkemajandus jne); kontrolli arendustegevuseks ja investeeringuteks eraldatud riiklike vahendite efektiivse kasutamise üle;
6.4 korraldab läbi koostöövõrgustike arendusvaldkonna spetsialistide võimekuse ja suutlikkuse tõstmist maakonnas; omavalitsuste, ettevõtjate ja kodanike nõustamist arendustegevusega seonduvates küsimustes; arenguteemalisi infopäevi ja seminare; maakonna tutvustamist ja teadvustamist koos positiivse mainekujundusega; Euroopa Liidu teavitustegevust; riiklikest ja EU struktuurifondidest tulenevate investeeringute maakondlikku jaotust koostöös kohalike omavalitsustega; Euroopa Liiduga seonduvat projektipõhist teavitustegevust maakonnas;
6.5 osaleb üle-euroopalistes koostöövõrgustikes; rahvusvaheliste ja üleriigiliste regionaal-programmide väljatöötamisel; maakondliku ettevõtluse tugisüsteemi väljaarendamisel ja toetamisel; maavalitsuse pädevusse kuuluvate tööhõivealaste küsimuste lahendamisel; maakonna arengut positiivselt mõjutavate rahvusvaheliste projektide väljatöötamisel ja realiseerimisel.

7. Maaelu ja maamajanduse valdkonnas, sh. põllumajanduse, metsanduse, kalanduse, puhkemajanduse jm valdkonnas riiklike funktsioonide täitmine, maaelu ja merendust puudutavate poliitikate väljatöötamine:
7.1 osaleb maaelu arengu toetuste taotluste hindamises ja menetlemisel;
7.2 osaleb külade taastamise ja arendamise investeeringutaotluste menetlemises;
7.3 osaleb maakonna põllumajandusloenduskomisjoni töös.

8. Ühistranspordi valdkonnas täidab Ühistranspordiseadusest maavalitsusele pandud ülesandeid.

9. Maareformi- ja maakorralduse valdkonnas täidab Maareformi seadusest, Maakorraldusseadusest ja Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest ning muudest seonduvatest seadustest maavanemale ja maavalitsusele pandud ülesandeid.

III OSAKONNA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

10. Osakonnal on ülesannete täitmiseks antud järgmised õigused:
10.1 nõuda maavalitsuse teistelt struktuuriüksustelt ja töötajatelt andmeid, informatsiooni ja materjale ning kohalikelt omavalitsustelt järelvalve teostamiseks vajalikke dokumente;
10.2 teha ettepanekuid komisjonide ja töörühmade moodustamiseks ja läbirääkimiste pidamiseks, kaasates kokkuleppel teiste struktuuriüksuste või kohalike omavalitsusorganite esindajaid ja spetsialiste ülesannete täitmisel tekkinud probleemide lahendamiseks;
10.3 teha ettepanekuid lepingute sõlmimiseks, varaliste ja mittevaraliste õiguste ja nendega kaasnevate kohustuste omandamiseks ning sooritada ülesannete täitmiseks muid toiminguid;
10.4 teha ettepanekuid õigusaktide muutmiseks või täiendamiseks ja osaleda õigusaktide väljatöötamiseks moodustatud komisjonides;
10.5 teha ettepanekuid maavalitsuse töö paremaks korraldamiseks;
10.6 kasutada töövaldkondi puudutavaid riiklikke andmekogusid ja teha töövaldkonna korraldamisega seonduvaid ettepanekuid maavanemale.

11. Osakonna kohustused:
11.1 tegeleda arengu- ja planeeringu ning maareformi- ja maakorralduse valdkonda kuuluvate küsimustega vastavalt õigusaktidele ja maavanema tööalastele korraldustele;
11.2 anda oma tegevusest ülevaade ja tagasiside maavanemale;
11.3 tagada ametijuhendites sätestatu täitmine;
11.4 vastutada osakonnale pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning osakonnale teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.

IV OSAKONNA JUHTIMINE

12. Osakonna juhataja:
12.1 juhib osakonna tööd osakonna põhimääruses ettenähtud korras;
12.2 teeb ettepanekuid ja avaldab arvamust maavanemale osakonna struktuuri, koosseisude ja töökorralduse kohta, osakonna ametnike ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks, ergutamiseks, edutamiseks, koolitamiseks ja karistamiseks, teenistusülesannete ja tingimuste muutmiseks, puhkusele ja koolitusele saatmiseks ning palkade, lisatasude, toetuste ja preemiate kohta;
12.3 vastutab osakonnale pandud ülesannete täitmise eest, samuti maavanemale esitatud korralduste, lepingute ja muude dokumentide projektide seaduslikkuse eest;
12.4 koordineerib koostööd teiste maavalitsuse struktuuriüksustega osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes;
12.5 täidab muid talle seaduse või teiste õigusaktidega pandud ülesandeid.

13. Osakonna juhatajal on 2 asetäitjat:
13.1 osakonna juhataja ajutisel äraolekul asendab teda asetäitja planeeringute alal, viimase äraolekul asetäitja maaküsimuste alal.

V LÕPPSÄTTED

14. Osakonna ümberkorraldamine ja koosseisu muutmine toimub maavanema korralduse alusel ning struktuuri muutmine ja tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse seaduses sätestatud korras.