Alaealiste komisjon

17.03.14

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Alaealiste komisjon arutab alaealiste poolt toime pandud õiguserikkumisi ning rakendab mõjutusvahendeid või taotleb kohtult luba nende kohaldamiseks.
 
Alaealiste komisjon poole võivad pöörduda alaealise enda või kooli esindajad, noorsoopolitsei ametnikud, konstaablid, lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad, kohtunikud ja uurijad.
 
Asja arutamise juures peab osalema alaealise esindaja ning istungil võetakse alaealiselt ja tema seaduslikult esindajalt allkiri õiguste ja kohustuste selgitamisel ning otsuse teatavakstegemisel.

Kestvus Alaealiste komisjon arutab asja kinnisel istungil 30 päeva jooksul taotluse saabumisest alates.
Õigusaktid
Vastutaja

Meelis Kaubi, tel 452 0522, meelis.kaubi@saare.maavalitsus.ee

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Saata või tuua nõutavad dokumendid.

Aadress: Saare maakonna alaealiste komisjon

Saare Maavalitsus, Lossi 1, 93819 Kuressaare

Vajaminevad dokumendid
 • Taotlus
 • Kooli iseloomustus alaealiste komisjoni suunatud õpilase kohta
 • Sotsiaaltöötaja iseloomustus alaealiste komisjoni suunatud õpilase kohta
Tulemus

Alaealiste komisjoni otsus mõjutusvahendite rakendamise kohta


Alaealisele kohaldatavad mõjutusvahendid (AMS §3 järgi)

 • hoiatus;
 • koolikorralduslikud mõjusvahendid (kasvatusraskustega laste klassi suunamine, pikapäevarühma suunamine)
 • vestlusele suunamine pädeva spetsialisti juurde;
 • lepitamine;
 • kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või hooldaja juures või lastekodus;
 • üldkasulik töö;
 • käendus;
 • noorte- või sotsiaalprogrammides, rehabilitatsiooniteenuses või ravikuurides osalemine;
 • kasvatuse eritingimusi vajavate laste kooli suunamine
Viide